Komitet Monitorujący RPO 2014-2020

Rada posiada 4 przedstawicieli w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w trzech poniższych obszarach tematycznych:

  1. ponadbranżowy związek stowarzyszeń
  • Zofia Sepkowska (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne)
  • Henryk Dudek (Fundacja 2035)

2. tereny wiejskie lub działania na rzecz edukacji i kształcenia ustawicznego

  • Grzegorz Sipa (Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków)

3. promowanie włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji

  • Henryka Sokołowska (Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc)