Składki

Roczna składka członkowska wynosi 100 zł.

Należy ją wpłacić na konto: BANK BGŻ 34 2030 0045 1110 0000 0385 4370

Zgodnie z postanowieniem Par. 9. pkt 7 c) statutu członek zwyczajny ma obowiązek regularnego płacenia składek.

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją finansową organizacja może ubiegać się o okresowe zwolnienie z opłaty składki członkowskiej. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Rady na wniosek zainteresowanej organizacji.

Do wniosku należy załączyć sprawozdanie finansowe/bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok obrachunkowy.

wniosek o zwolnienie ze składki