MoGe. Modelowa gerontoprofilaktyka na wsi

Podsumowanie projektu:

Dzięki projektowi 118 osób 60+ z 5 gmin województwa łódzkiego uzyskało dostęp i skorzystało z nieodpłatnych specjalistycznych porad i zindywidualizowanych usług poradniczo-doradczych uwzględniających specyficzne potrzeby i możliwości osób starszych. Usługi świadczone były przez zespół ekspertów – specjalistów z dziedziny gerontologii, psychogeriatrii, fizjoterapii i rehabilitacji oraz certyfikowanych edukatorów cyfrowych. Wszyscy zatrudnieni w projekcie eksperci to osoby doświadczone w pracy z osobami starszymi.

Planowana liczba 80 uczestników ostała przekroczona o 38 (blisko 50%). Działaniami objęta też została 1 dodatkowa gmina- planowano 4. W 4 gminach: Czarnocin. Moszczenica, Sulejów (uczestnicy z 2 gmin Sulejów i Gorzkowice) Lgota Wielka w
powiatach piotrkowskim i radomszczańskim przeprowadzono gminny Dzień dla zdrowia 60+ (4 wydarzenia). Podczas Dnia dla zdrowia 60+ zaproponowano usługi społeczne dotyczące diagnostyki gerontologicznej, psychogeriatrii, rehabilitacji, fizjoterapii wraz ze zindywidualizowanymi zaleceniami profilaktycznymi do samodzielnego wykonywania przez osobę starszą w domu lub do wspólnego wykonywania z opiekunem. Udzielono łącznie 314 spersonalizowanych porad dotyczących sprawności psychofizycznej i funkcjonalnej.
Podczas indywidualnych rozmów z seniorami specjaliści: gerontolog i psychogeriatria przekazywali zalecenia dotyczące stosowania ćwiczeń pamięci, i aktywności umysłowej, niezbędnej do zachowania sprawności i niezależności. Podczas indywidualnej rozmowy specjalista gerontologii określał każdorazowo, w jakim stopniu konieczna jest dalsza konsultacja z lekarzem POZ lub specjalistą gerontopsychiatrą /psychogeriatrą.
Przeprowadzono 130 testów sprawnościowych i tyle samo osób 60+ otrzymało indywidualne zalecenia od zespołu fizjoterapeuta i rehabilitant. Testy były bardzo proste i dostosowane do osób o różnej sprawności, z podziałem na przedziały wiekowe. Wyniki wszystkich testów były anonimowe. Seniorzy otrzymali swoje testy sprawnościowe z tabelami wyników i mogli je zabrać do domu. Seniorzy mieli też możliwość powtarzania
zalecanych ćwiczeń i poznali proste ćwiczenia usprawniające, które można wykonać w domu samodzielnie lub z pomocą opiekuna. Podczas zajęć warsztatowych z edukacji cyfrowej 118 osób 60+ zwiększyło swoją wiedzę w zakresie możliwości korzystania z usług medycznych w Internecie, poznało funkcjonalności konta ZIP, interakcji leków i in. 75 osób po raz pierwszy usłyszało o możliwościach korzystania ze świadczeń medycznych za pośrednictwem Internetu. Organizacja dnia dla zdrowia 60+ na każdym etapie uwzględniała potrzeby osób starszych w tym również o ograniczonej sprawności i mobilności. Dla tej grupy osób umożliwiony był w każdej gminie dojazd na miejsce spotkania i powrotny do domu. 51 uczestników skorzystało z tej możliwości. Wszystkie materiały informacyjno – rekrutacyjne oraz dokumentacja projektowa uwzględniały specyfikę grupy docelowej, napisane były prosto i komunikatywnie, wydrukowane były większą czcionką i przygotowane w sposób przejrzysty i atrakcyjny wizualnie. Dla seniorów przygotowano też ciepłe napoje i poczęstunek.

Podczas realizacji działań projektowych zatrudnieni eksperci oraz osoby organizujące i wspierające działania prowadziły obserwacje, zapisywane były spostrzeżenia i uwagi uzyskane od uczestników działań, opiekunów i wolontariuszy. Wykorzystane zostały one do analizy potrzeb i przygotowania diagnozy i rekomendacji w kontekście lokalnym i generalnych, napisanych przez zatrudnionego w projekcie eksperta. Podsumowanie wyników prowadzonych działań wraz z diagnozą, rekomendacjami oraz refleksjami dotyczącymi utworzenia lokalnych systemów wsparcia osób starszych, samoorganizacji i samopomocy zawarte zostały w wydrukowanej broszurze oraz jej wersji elektronicznej.
Szczegółowe wskazania dotyczą potrzeby kompleksowego, profesjonalnego i angażującego seniorów i rodziny podejścia do rozwiązywania problemów osób starszych w gminach, szeroko pojętej współpracy lokalnych instytucji, organizacji, grup nieformalnych i samopomocowych , potrzeby edukacyjnego wsparcia dla lokalnych liderów oraz wspierania i rozwijania zaangażowania społecznego ogółu mieszkańców w obliczu
zmian demograficznych. Oddzielny rozdział stanowi załącznik do publikacji poświęcony edukacji cyfrowej w realizowanym zadaniu wraz ze szczegółową analizą dla każdej z 5 gmin, z których pochodziły grupy uczestników. Prezentacja rekomendacji i analiz miała miejsce podczas spotkania podsumowującego zadanie, które odbyło się w grudniu w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim. W spotkaniu uczestniczyło
19 osób. 18 wydrukowanych rekomendacji „Projekt MoGe. Modelowa gerontoprofilaktyka na wsi – podsumowanie działań, rekomendacje, refleksje.” zostało przekazano do samorządów powiatów, samorządów gminnych, PCPR w Piotrkowie Tryb., GOPS i MOPS oraz kilku organizacji seniorskich.

Planowana liczba 80 uczestników działań była znacznie większa- niż zakładano- 118 osób 60+ wzięło udział w 4 gminnych Dniach dla zdrowia 60+. Koordynator nawiązał kontakty z lokalnymi samorządami i uzyskano zgodę na prowadzenie działań nieodpłatnie w pomieszczeniach na terenie gmin objętych projektem. Podczas spotkań animacyjnych
koordynator – animator oraz przedstawiciele realizatorów spotykali się z przedstawicielami samorządów, instytucji samorządowych (GOPS, MOPS, GCK, ŚDS), organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych i grup nieformalnych . Przeprowadzono 8 spotkań animacyjnych w 4 gminach objętych projektem po 2 w Gminach Czarnocin, Lgota Wielka, Moszczenica i Sulejów. W spotkaniach wzięło udział 58 osób. W wyniku kontaktów i nawiązania współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi animator wyłonił 11 osób 60+, lokalnych liderów którzy objęci zostali specjalnym wsparciem. Animator utrzymywał kontakty i wspierał wolontariuszy, lokalnych liderów przez cały czas trwania projektu. Celem 5 miesięcznej współpracy animatora. z osobami, które chcą podjąć
indywidualnie działania na rzecz osób starszych były działania edukacyjne i wspierające, które miały przygotowywać do pracy nad tworzeniem lokalnych systemów wsparcia dla osób starszych, w tym animowania działań samopomocowych w gminach. przez cały czas trwania projektu. W sumie podpisano 22 porozumienia wolontariacie z osobami 60+, które wspierały wszystkie działania projektowe (dla 6 osób podpisane zostały 2 porozumienia oddzielnie z każdym z realizatorów). Wolontariusze sprawdzili się bardzo
dobrze w działaniach pomocowych – rekrutacyjnych, organizacyjnych związanych z Dniem dla zdrowia 60+ i spotkaniem podsumowującym. Dla 11 wolontariuszy pracujących z animatorem nad tworzeniem lokalnego systemu wsparcia kontakty ze specjalistami ekspertami podczas Dni dla zdrowia 60+ były szczególnie ważne.
Oprócz prywatnych porad uzyskali też możliwość konsultacji dotyczących specyfiki działań dla osób o ograniczonej samodzielności od praktyków z doświadczeniem. Eksperci okazali możliwości działań nie wymagających znacznych nakładów finansowych, a wpływających znacząco na poprawę sprawności zarówno fizycznej jak i umysłowej osób starszych. Lokalni liderzy przekazali też wielu cennych uwag i dostarczyli wiedzy o potrzebach środowiska seniorów we własnych gminach, które wykorzystane zostały w przygotowaniu diagnozy i rekomendacji.
Mieszkańcy 5 gmin uzyskali dostęp do nowych usług specjalistycznych, 118 skorzystało z indywidualnych porad ekspertów. 11 lokalnych liderów otrzymało i wsparcie i uzyskało wiedzę w zakresie organizowania działań samopomocowych oraz planowania działań na rzecz rozwijania sieci wsparcia osób starszych. Powstały nowe sieci kontaktów i źródeł informacji, wzrosła wiedza uczestników o działaniach podejmowanych na rzecz osób starszych, na temat otwartych zasobów informacyjnych oraz usługach e-zdrowia
i wykorzystaniu nowych technologii w pracy z osobami starszymi. Udostępnione zostały informacje o bezkosztowych formach pomocy. Zasygnalizowane zostały problemy związane z niekorzystnymi zmianami demograficznymi, które mogą się nasilać, jeżeli nie zostaną w porę podjęte lokalnie działania. Sporządzona diagnoza i rekomendacje mogą wspomóc i wpłynąć na przyspieszenie odpowiednich decyzji dotyczących
lokalnych systemów wsparcia dla osób starszych.

__________________________________________

Miesiące wakacyjne były okresem  zmian w planowaniu działań projektowych wynikających z ograniczenia środków finansowych na działania zapisane w konkursowej wersji wniosku.

Podpisanie umowy na realizację ostatecznej, zatwierdzonej przez MR,PiPS  wersji umowy do projektu „mogę. Modelowa gerontoprofilaktyka na wsi” wymusiło korekty planowanych wcześniej działań. Z dn. 1 sierpnia zmieniła się osoba koordynująca i animator.

Równolegle odbywały się  rozmowy z osobami i organizacjami senioralnymi w terenie, instytucjami realizującymi działania dla seniorów, przesyłano informacje o projekcie drogą mailową. Jako pierwsze potwierdziły udział w projekcie gminy Czarnocin w pow. piotrkowskim i Lgota Wielka w pow. radomszczańskim. Pierwsze spotkanie informacyjno animacyjne odbyło się 8 września 2016 w Urzędzie Gminy Czarnocin (pow. piotrkowski), a kolejne  20 września w UG w Lgocie Wielkiej (pow. radomszczański)

Wrzesień zakończył się I spotkaniem informacyjno animacyjnym w kolejnej gminie Moszczenicy, która potwierdziła swój udział w projekcie. 28 września odbyło się spotkanie w  Gminnym Ośrodku Kultury w Moszczenicy.

Następne  spotkania animacyjne  odbywały się w tej samej kolejności :  28 września w Czarnocinie, 3 października w Lgocie Wielkiej i 19 października w Moszczenicy.

W gminach wiejskich (Moszczenica i Czarnocin) objętych realizacją projektu   najaktywniejsze okazały się Koła  Gospodyń Wiejskich, których członkinie stanowiły zdecydowaną większość uczestników odbytych dotąd spotkań informacyjnych i animacyjnych. W działania angażują się też Ośrodki Pomocy Społecznej, które realizują zadania gminy dotyczące pomocy społecznej i świadczą usługi dla osób w trudnej sytuacji bytowej.
Równolegle odbywa się animacja działań w ramach współpracy animatora z osobami zainteresowanymi działaniami na rzecz samopomocy i samoorganizacji starszych mieszkańców gminy. Wykorzystywanie do realizacji tej części działań projektowych kontaktów zdalnych: telefon, Internet, czat, samodzielna praca, w przypadku grupy seniorów jest sporym wyzwaniem. Pojedyncze osoby korzystają z komputera na co dzień.

Pierwsze wstępne obserwacje potwierdzają nasze przewidywania dotyczące działań w obszarach wiejskich. Nie dość skuteczna jest współpraca podmiotów świadczących szeroko pojętą pomoc społeczną, z których każdy działa na własną rękę wypracowanymi wcześniej metodami, dotyczy to gminnych samorządów, GOPS-ów, organizacji pozarządowych, parafii, a także działających często intuicyjnie zainteresowanych rodzin i samopomocy sąsiedzkiej. Powinny one rozpocząć wspólne tworzenie społecznego systemu wsparcia na rzecz starzenia się w zdrowiu i samodzielności oraz umożliwiającego zaspokajanie potrzeb osób starszych o ograniczonej samodzielności.
Jest duża trudność w zachęceniu osób mało samodzielnych do udziału w projekcie, czego dowodem jest rezygnacja z transportu. Nie myśli się o jeszcze o niesamodzielności, jako problemie, któremu należy wcześniej zapobiec lub którego nadejście należy przesuwać w czasie poprzez działania podtrzymujące samodzielność i służące starzeniu się w zdrowiu.

Bardzo ważny z mojego punktu widzenia, jako koordynatora działań dla seniorów, wydaje się też stopień zaangażowania liderów pracujących na rzecz lokalnych społeczności w sprawy dotyczące środowisk senioralnych. Szczególnie jest to ważne w miejscach, gdzie sami seniorzy słabo się angażują.
Szczególne podziękowanie należy się Sekretarz Gminy Czarnocin p. Honoracie Krajewskiej za osobiste zaangażowanie i wspieranie naszych działań projektowych.

Wszystkie spotkania projektowe odbywają się w lokalach udostępnionych nieodpłatnie przez lokalne samorządy. W trakcie ustalania są terminy spotkań w ostatniej gminie, która weźmie udział w naszym pilotażowym projekcie.

Przed nami Dni dla zdrowia 60+, działania indywidualnie kierowane do naszych ostatecznych beneficjentów, związane z ich zdrowiem, samopoczuciem i kondycja fizyczną: 22 października w Czarnocinie, 8 listopada w Moszczenicy, 19 listopada w Lgocie Wielkiej.

Każdy z uczestników otrzyma otrzyma indywidualną diagnozę stopnia zaawansowania procesu starzenia się swoich organizmów, dowie się, jak może samodzielnie łagodzić jego konsekwencje dla zachowania samodzielności i zdrowia oraz jak motywować do tego innych.

______________________________________________

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją 2035 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2016.

Skrócony opis projektu:

Głównym celem zadania jest poprawa jakości i poziomu życia osób 60+ dla godnego starzenia się. W ciągu 6 m-cy 80 osób starszych o różnym stopniu samodzielności w 4 gminach woj. łódzkiego skorzysta z usług ekspertów gerontologii, psychogeriatrii, rehabilitacji, fizjoterapii, e-zdrowia; 7 Testów diagnostycznych określających sprawność funkcjonalną seniorów. Odbędzie się 8 spotkań animacyjnych z udziałem seniorów
lokalnych liderów i przedstawicieli działających na rzecz osób starszych organizacji i instytucji samorządowych oraz nauczycieli i słuchaczy medycznej Szkoły Policealnej w Piotrkowie Tryb. dotyczących tworzenia warunków dla rozwoju systemów wsparcia działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji osób 60+ na wsi. 80 osób 60+ otrzyma indywidualną diagnozę stopnia zaawansowania procesu starzenia się swoich organizmów, dowie się, jak może samodzielnie łagodzić jego konsekwencje dla zachowania samodzielności i zdrowia oraz jak motywować do tego innych. Upowszechnione zostaną rekomendacje dla 3 powiatów i kierunki interwencji w obszarach rozwoju prozdrowotnych usług społecznych na wsi. Zadanie przyczyni się do zwiększenia dostępności oraz podniesienia jakości i poziomu usług społecznych na wsi; wzmocnienia wsparcia dla osób 60+, które chcą podjąć działania na rzecz samopomocy jako wolontariusze;
tworzenia warunków rozwoju lokalnych systemów wsparcia umożliwiających zaspokojenie specyficznych dla wieku starszego potrzeb.

BIURO PROJEKTU:

Fundacja 2035: pl. Wolności 2, 91-415 Łódź, tel. 603-866-547

ROPWŁ – ul. Wólczńska 51, 90-608 Łódź, tel. 695-307-847

Koordynator: Teresa Kuchta

t.kuchta@rada-lodzkie.org.pl

tel. 691-700-058

nagłówek asos