Aktywny dialog obywatelski w woj. łódzkim

Nazwa projektu: Aktywny dialog obywatelski w woj. łódzkim

Termin realizacji: 01.04.2014r. – 31.07.2015r.

Krótki opis:

Głównym celem projektu jest stworzenie nowych ciał konsultacyjnych, wsparcie już istniejących oraz zaplanowanie ich rozwoju. Projekt jest odpowiedzią na problem niskiej współpracy międzysektorowej organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie badań ankietowych i rozmów indywidualnych zostanie wyłonionych 12 obszarów, gdzie powstanie zespołów konsultacyjnych (ciał dialogu) ma szansę poprawić obecną sytuację. W wybranych gminach i powiatach zostanie przeprowadzony szereg działań mających na celu diagnozę problemu, wypracowanie, stworzenie planu działania oraz w dalszym etapie utworzenie nowych ciał konsultacyjnych. W ramach projektu nowoutworzone ciała dialogu będą mogły liczyć na wsparcie animatora. Poza zaplanowaną pracą lokalną (po 6 spotkań każdej grupie) i wizytami studyjnymi (mających zainspirować członków ciał dialogu do działania) animatorzy będą udzielali pomocy związanej z dokumentami za pośrednictwem Internetu.

W projekcie zostały również przewidziane działania wzmacniające dla 6 już istniejących ciał konsultacyjnych. Ponadto odbędą się dwa Wojewódzkie Fora Dialogu Obywatelskiego umożliwiające wymianę doświadczeń oraz kontaktów wśród członków ciał dialogu

Strona projektu: http://s450009310.domenaklienta.pl/clients/radalodzkie/rada-lodzkie/ado/

Koordynator projektu:

Magdalena Pilarska, m.pilarska@s450009310.domenaklienta.pl (od 01.02.2015r.)

Ewa Wierzbowska, ewierzbowska@s450009310.domenaklienta.pl (do 31.01.2015r.)

Animatorki: 

Maria Magdalena Poulain, magda.poulain@gmail.com  (II edycja)

Teresa Kuchta, t.kuchta@s450009310.domenaklienta.pl (II edycja)

Krystyna Fuerst, k.fuerst@s450009310.domenaklienta.pl (1 edycja)

Janina Mizołek, j.mizolek@s450009310.domenaklienta.pl (1 edycja)

Źródło finansowania: Projekt „Aktywny dialog obywatelski w woj. łódzkim” jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG i potrwa do lipca 2015r.

NOWY zestaw logotypów