Grant na lepszy start 2017

Naglowek_GRANT_LP_NOWYW ramach projektu „Grant na lepszy start 2017” zaplanowano przyznanie w drodze otwartego konkursu minimum 83 minigrantów, czyli 63 mikrodotacji w wysokości do 5000 zł dla młodych organizacji pozarządowych oraz środków na realizację 20 inicjatyw grup nieformalnych i samopomocowych z województwa łódzkiego. Łączna kwota wsparcia w ramach FIO wyniesie 415 tysięcy zł.
Duży nacisk w działaniach realizatorów położony będzie na:

  • zwiększenie zaangażowania organizacji i grup nieformalnych z terenów zdiagnozowanych tzw. białych plam aktywności społecznej i obywatelskiej, gdzie nie realizowano dotąd inicjatyw oddolnych lub było ich stosunkowo mało, i gdzie aktywność organizacji pozarządowych jest niższa niż w pozostałych rejonach województwa;
  • motywowanie aktywnych grup nieformalnych do tworzenia organizacji pozarządowych;
  • motywowanie młodych ngo do działań zwiększających możliwości usamodzielniania się.

Drugim ważnym elementem będą prace animacyjne i sieciujące lokalne samorządy, aktywistów, grupy nieformalne, wspólnoty oraz przedsiębiorców na rzecz podejmowania w
przyszłości działań wzmacniających lokalną tożsamość.
Projekt zakłada działania animacyjne i edukacyjne w 24 powiatach województwa przygotowujące młode organizacje i grupy nieformalne i samopomocowe do formułowania
celów, aplikowania o środki i realizacji oddolnych inicjatyw. Na etapie realizacji działań młode organizacje i grupy nieformalne będą mogły liczyć na wsparcie doradców i opiekunów oraz specjalisty ds. rozliczeń wspierających, reagujących na pojawiające się potrzeby, monitorujących realizację działań merytorycznych i finansowych.

stopka2